shahboo1، نویسنده در فروشگاه شاهبو زعفران
۰۷/۱۲/۱۳۹۶

زعفران

زعفران گیاهی است از تیره زنبقیان , سرده زعفران که خواص دارویی و رنگ غذایی دارد گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ […]