مصارف غذایی و صنعتی زعفران

مصارف غذایی و صنعتی زعفران

زعفران به جهت طعم و بو و رنگ زرد خاصی که دارد به وفور در غذاها، صنایع شیرینی سازی و داروسازی و صنایع دیگر به مصرف می رسد و هم چنین در کشورهای در حال توسعه به عنوان رنگ پارچه مورد استفاده قرار می گیرد.